Bel ons kantoor in Den Haag: 070 399 42 41 of Rotterdam: 010 820 95 70

Privacyverklaring

UTS Van der Geest

UTS van der Geest Verhuizingen B.V. , gevestigd aan de Zuiderweg 90, 2289BR Rijswijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

UTS van der Geest Verhuizingen B.V.
Zuiderweg 90
2289BR Rijswijk
T: 070 3994241 - 010 8209570
I: https://www.utsvandergeest.nl

Robin van der Geest is de Functionaris Gegevensbescherming van UTS van der Geest Verhuizingen B.V. Hij is te bereiken via robin@utsvandergeest.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

UTS van der Geest Verhuizingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Evt. Bankrekeningnummer bij automatisch incasso
  • Overige persoons- en familiegegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld via de e-mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@utsvandergeest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

UTS van der Geest Verhuizingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

UTS van der Geest Verhuizingen B.V. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UTS van der Geest Verhuizingen B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

UTS van der Geest Verhuizingen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:

Algemeen
NAWTE-gegevens (per webformulier) tot 4 weken nadat de aanvraag is voltooid. Contracten, inkoop- en verkoopovereenkomsten, Service Level Agreements, Operation Level Agreements (papieren kopieën) (Artikel 2: 10 lid 3 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) maximaal 7 jaar

HRM
Contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, sofinummer ("BSN") van werknemers voor inkomstenbelasting doeleinden (Artikel 7.9 lid 2 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011): 5 jaar

Curriculum Vitae (CV), Sollicitatiebrieven, toe- en verwijzingsbrieven tot 4 weken nadat de aanvraag is voltooid. Tot 1 jaar (met uw uitdrukkelijke toestemming).

Identificatiegegevens, Kopie van identificatie van werknemers voor belastingdoeleinden (Artikel 1 lid 1 Wet op de identificatieplicht jo., Artikel 7.5 lid 4 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011) > 5 jaar

Personeelsdossier inclusief personeelsgegevens, arbeidscontracten, amendementen hierop, Verklaring van Goed gedrag, registraties van werknemersbeoordelingen, schuld en persoonlijke gegevens van werknemers (voor werknemers met wie de arbeidsrelatie is geëindigd): 1 jaar

Salaris-/inkomensgegevens werknemers voor inkomstenbelasting doeleinden (Artikel 7.9 lid 2 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011) > 5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

UTS van der Geest Verhuizingen B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UTS van der Geest Verhuizingen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

UTS van der Geest Verhuizingen B.V. en onze vertrouwde partners gebruiken cookies om uw ervaring op utsvandergeest.nl te verbeteren, analyseren en personaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt om advertenties op maat te leveren, zowel op onze site als ergens anders. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door UTS van der Geest Verhuizingen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@utsvandergeest.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. UTS van der Geest Verhuizingen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

UTS van der Geest Verhuizingen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@utsvandergeest.nl

Voor verder informatie kunt u contact opnemen met:

UTS van der Geest Verhuizingen B.V.
Zuiderweg 90
2289BR Rijswijk

Contactpersoon:
Robin van der Geest
T: 070 3994241 - 010 8209570
E:info@utsvandergeest.nl